BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 2

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) : Người Giu-Đa và người Gờ-réc:
Câu 2) : Điền vào chỗ trống :
Câu 3) : Luật pháp sanh ra ?
Câu 4) : Nối các ý sau cho phù hợp:
A )
B )
C )
D )
Câu 5) : Điền vào chỗ trống:
Câu 6) : Hoàn thành câu Kinh Thánh sau :
Câu 7) : Hoàn thành ô chữ (viết không dấu)
1
2
3
4
5
6
1 .
Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho người nào ?
2 .
Tiền công của tội-lỗi là gì ?
3 .
Người đã chết thì được thoát khỏi điều gì ?
4 .
Vì không có luật pháp thì tội lỗi ……………. .
5 .
Sự vinh-hiển , tôn-trọng, cùng sự bình-an cho mọi người ………….
6 .
Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi ………… hay chết nầy ?
Ô chữ hàng dọc và địa chỉ Kinh Thánh hàng dọc: