BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 22

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) : Hành trình tu bộ dân Y-sơ-ra-ên của Giô-áp và các quan tướng :
Câu 2) : Điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là : ( Mỗi ô một chữ )
Câu 3) : Tìm câu kinh-thánh có gợi ý như hình bên dưới ?
Câu 4) : Điền tên nhân vật cho phù hợp:
Câu 5) : Vua Đa-vít được ví như :
Câu 6) : Tìm câu kinh thánh với gợi ý sau :
Câu 7) : Hoàn thành ô chữ ( Viết không dấu )
1
2
3
4
5
6
1 .
“ Đến nổi cánh tay tôi giương nổi ……… . “
2 .
Người giết chết 800 người Phi-li-tin ?
3 .
Người giết 2 người Mô-áp mạnh bạo , một người Ê-díp-tô , và sư tử .
4 .
“……. của Đức Giê-hô-va là tinh tường , Ngài là cái thuẫn cho mọi người nương náu mình nơi Ngài . “
5 .
Công cụ bọn lính sử dụng để bắt Chúa ?
6 .
“ Từ trên cao Ngài ……. ra nắm tôi , rút tôi ra khỏi nước sâu “
Ô chữ hàng dọc và địa chỉ Kinh Thánh hàng dọc: