BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 22

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) : Đa-ni-ên được thạnh vượng trong đời vua nào ?
Câu 2) : Hoàn thành câu Kinh Thánh sau :
Câu 3) : Nối các ý sau cho phù hợp:
A )
B )
C )
D )
Câu 4) : Hoàn thành câu Kinh Thánh sau (mỗi ô 1 chữ - không dấu) : “ Đức Chúa Trời ngươi là Đấng ngươi hằng hầu việc, ..........."
Câu 5) : Đa-ni-ên được gọi với danh hiệu là :
Câu 6) : Mi-ca-ên là :
Câu 7) : Hoàn thành ô chữ (viết không dấu): Gợi ý hàng dọc (Bí quyết giúp Đa-ni-ên thành công )
1
2
3
4
5
6
1 .
Một tên gọi khác của Đa-ni-ên ?
2 .
" Hỡi Chúa , xin hãy nói , Vì Chúa đã khiến tôi ………………."
3 .
Ngài là Đức Chúa Trời ………….. và còn đời đời . nước Ngài không bao giờ bị hủy diệt.
4 .
Nhưng ta sẽ truyền bảo cho ngươi biết mọi điều đã ghi chép trong sách ……………..
5 .
Tên Thiên-sứ được Chúa sai đến để ban sự khôn ngoan , thông sáng cho Đa-ni-ên ?
6 .
Đa-ni-ên cầu nguyện ……………. ?
Ô chữ hàng dọc và địa chỉ Kinh Thánh hàng dọc: