BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 51

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) : Tìm phần Kinh Thánh có liên quan đến: 9.5 + 2.5
Câu 2) : Chức việc này cần người khôn ngoan, thông sáng, có tiếng (mỗi ô 1 ký tự)
Câu 3) : Nguyên tắc: có nhiều hơn nhường nhiều hơn, có ít hơn nhường ít hơn
Câu 4) : Miêu tả nào về thành ẩn náu là chính xác:
Thuộc về 12 chi phái
Chỉ dành cho dân Y-sơ-ra-ên
Dành cho người vô tình làm chết người
Mỗi bên sông Giô-đanh có 3 thành
Chiếm 6/48 tổng số thành của người Lê-vi
Câu 5) : Núi Hẹt-môn còn có hai tên gọi khác là Si-ri-ôn và Sê-ni-rơ
Câu 6) : Hãy chọn những thông tin đúng:
Chi phái Đan – quan trưởng Giốc-li, con trai Bu-ki
Chi phái Ma-na-se – quan trưởng Kê-mu-ên, con tri Síp-tan
Chi phái Nép-ta-li – quan trưởng Phê-đa-ên, con trai A-mi-hút
Chi phái Giu-đa – quan trưởng Ca-lép, con trai Giê-phu-nê
Chi phái A-se – quan trưởng A-hi-hút, con trai A-mi-hút
Câu 7) : Môi-se đứng nhìn toàn cảnh đất hứa là:
Câu 8) : Cách Ca-lép theo Chúa: (mỗi ô 1 ký tự)
Câu 9) : Nơi nào Chúa không ban cho dân Y-sơ-ra-ên dù chỉ là một thẻo đất bằng bàn chân?
Câu 10) : Tìm phần Kinh Thánh được minh họa bởi hình bên: