BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 30

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) : Tìm câu Kinh Thánh có ý: xin Chúa đừng cho thấy những vật hư không để được sống theo đường lối Ngài
Câu 2) : Nối câu sao cho phù hợp:
A )
B )
C )
D )
Câu 3) : Nhờ giềng mối Chúa tôi được sự……………….? (Mỗi ô một ký tự)
Câu 4) : Tìm câu kinh thánh được minh họa bởi hình ảnh sau:
Câu 5) : Chọn đúng (Đ) hoặc sai (S) trong các câu sau:
Chúa đã lập trái đất, đất vững bền trong đời người
Tôi đã giấu Lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa
Muôn vật đều hầu việc Chúa
Câu 6) : Trong Thi Thiên này, « Lời Chúa » được tác giả dùng như :
Câu 7) : Hoàn thành câu Kinh Thánh: “Lời Chúa…………..đường lối tôi.”
Câu 8) : Chọn đúng (Đ) hoặc sai (S) trong các câu sau:
Kẻ ác rình giết tôi vì tôi không chăm chỉ về chứng cớ Chúa
Nguyện môi miệng tôi đồn ra sự ngợi khen Chúa…..
Canh đêm chưa khuya, mắt tôi mở tỉnh ra để suy gẫm Lời Chúa
Câu 9) : Kẻ gì thật nhiều nhưng tôi không xây bỏ Lời Chúa?
Câu 10) : Tác giả so sánh sự yêu mến điều răn Chúa của ông hơn vật gì?