BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 35

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) : Đây là những kẻ được phước:
Câu 2) : Tìm câu Kinh Thánh được minh họa bởi hình ảnh sau:
Câu 3) : Khi dùng hình ảnh chim trời không gieo, gặt,.. hoa ngoài đồng không kéo chỉ,.. Chúa khuyên chúng ta:
Đừng làm đồ ăn uống
Đừng làm đồ mặc
Đừng lo lắng chi về ngày mai
Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài
Ngày mai sẽ lo việc ngày mai
Câu 4) : Điều nào sau đây không bị lên án:
Câu 5) : Chúa Giê xu dạy:
Câu 6) : Chọn Đúng hay Sai trong các câu sau:
Cha các ngươi không biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài
Ta đến, không phải đem sự bình an, mà là đem gươm giáo.
Hãy theo ta, để kẻ sống chôn kẻ chết
Ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời
Câu 7) : Nối các ý sau cho phù hợp:
A )
B )
C )
Câu 8) : Ông Ma-thi-ơ là?
Câu 9) : Người có Đức tin:
Hai người mù
Người đau bại
Người đàn bà mắc bịnh mất huyết
Các người mang người bại
Câu 10) : Xếp các chữ cái sau thành một cụm từ mô tả môn đồ của Chúa: LA S A C A S U C U O I N G N G