BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 14

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) : Tìm câu Kinh Thánh nói rằng: “Chúa muốn mọi người được cứu rỗi…”
Câu 2) : Nối các ý sau cho phù hợp:
A )
B )
C )
D )
Câu 3) : Phàm việc gì cũng chớ….. (Mỗi ô một ký tự, không dấu)
Câu 4) : Tìm câu Kinh Thánh được minh họa bởi hình ảnh sau:
Câu 5) : Chọn Đúng hay Sai trong các câu sau:
Kẻ mong được làm giám mục là ưa muốn việc tốt lành
Các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ
Nếu những người già cả sai, phải quở trách họ nặng nề
Câu 6) : Các trưởng lão…………………Hội thánh thì mình phải………………………………..bội phần (điền vào chỗ trống):
Câu 7) : Hoàn thành câu Kinh Thánh: “Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng,……………………………………….”
Câu 8) : Chọn Đúng hay Sai trong các câu sau:
Đừng vội vàng đặt tay trên ai…
Tiền bạc là cội rễ mọi điều ác
Phải kính trọng những người đàn bà góa thật
Câu 9) : Lời Chúa dạy mình phải thỏa lòng khi:
Câu 10) : Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi ; nhưng phải lấy……………………..………………mà làm gương cho các tín đồ?