BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 17

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) Tìm câu Kinh Thánh đề cập một lời tiên tri về sự phản bội của một trong 12 môn đồ?

Câu 2) Điều nào sau đây mô tả về vua?
Xinh đẹp hơn hết thảy con trai loài người

Ưa sự công bình

Ghét sự gian ác

Văn sĩ có tài

Câu 3) Tìm câu Kinh Thánh chứng tỏ tác giả chịu bách hại vì Chúa ?

Câu 4) Làm thế nào Đa-vít biết Chúa đẹp lòng về ông ?

Câu 5) “Đức Chúa Trời ngươi đâu?” hàm ý:

Câu 6) Khi xem các công việc của Đức Giê-hô-va, hãy:

Câu 7) Tìm câu kinh thánh được minh họa bởi hình ảnh sau:

Câu 8) Nhờ vào điều gì mà tác giả có thể đến được nơi ở của Chúa?

Câu 9) Điều nào ĐÚNG khi nói về người con gái được vua chiêu mộ:

Câu 10) Trước những khổ nạn gặp phải, tác giả đã :
Quên Chúa

Lòng không thối lại

Bội nghịch giao ước của Chúa

Bước khỏi lối Chúa