BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 7

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) : Tìm phần Kinh Thánh có liên quan đến: 15 x 2 vua + 1 vua
Câu 2) : Nhân vật liên quan đến con số sau: 85 = 40 (mỗi ô 1 ký tự)
Câu 3) : Tất cả các thành của người Giu-đa đều tập trung ở các nơi đầu cùng, trong miền núi, và trong đồng bằng.
Câu 4) : Ai là người chịu trách nhiệm chia sản nghiệp xứ Ca-na-an
Môi-se
Con trai của Nun
Thầy tế lễ Ê-lê-a-sa
Các trưởng lão của những chi phái
Thầy tế lễ thượng phẩm
Câu 5) : Trách nhiệm đánh đuổi dân Ca-na-an được Giô-suê ủy thác cho con cháu Giô-sép.
Câu 6) : Chi phái Lê-vi được phân phát loại công trình và đất gì?
Câu 7) : Sản nghiệp của chi phái Lê-vi:
Câu 8) : Ai được giục đi xin một miếng đất ruộng nhưng lại xin các suối nước? (Mỗi ô 1 ký tự)
Câu 9) : Ca-lép xin Giô-suê ban cho ông xứ nào?
Câu 10) : Tìm phần Kinh Thánh được minh họa bởi hình bên: