BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 24

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) : Ai được ví như 2 cây ô-li-ve và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian:
Câu 2) : Lời chúc tụng: Đấng Christ sẽ cai trị đời đời, sau khi tiếng loa thứ mấy được thổi lên?
Câu 3) : Trong thời gian 7 thiên sứ trút 7 tai nạn trên đất, thì ai được phép vào đền thờ?
Câu 4) : Ma quỷ biết giờ mình chẳng còn bao nhiêu, nên giận hoảng và đến cùng ai?
Câu 5) : Ai được nghỉ ngơi sự khó nhọc và việc làm theo sau?
Câu 6) : Tìm câu Kinh Thánh có ý tương tự như hình sau:
Câu 7) : Viết xuống: Bảy Tai Nạn do 7 Thiên sứ trút xuống là:
Câu 8) : Tìm câu Kinh thánh có ý tương tự: “Mắt đền mắt, răng đền răng”
Câu 9) : Tìm câu Kinh Thánh có ý nghĩa như hình sau?
Câu 10) : Tìm câu Kinh Thánh có ý tương tự như hình sau: