BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 11

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) Tìm câu Kinh Thánh có ý: con người chỉ là con người

Câu 2) Điều nào sau đây nói về loài người mà Chúa dựng nên:
Kém hơn Đức Chúa Trời một chút

Ban cho quyền cai trị công việc tay Chúa làm

Do lời phán của Chúa mà có

Được đội cho sự vinh hiển, sang trọng

Chỉ có chim trời và cá dưới biển thuận phục con người

Câu 3) Tìm hai câu Kinh Thánh nó nội dung trùng lặp nhau:

Câu 4) Đa-vít nhờ vào điều gì để vào nhà Chúa? (mỗi ô một chữ)

Câu 5) Sự mà kẻ dữ hoài thai sẽ đổ lại trên đầu nó?

Câu 6) Kẻ thiếu thốn thì lúc nào cũng bị bỏ quên, và kẻ khốn cùng thì vô vọng?

Câu 7) Kẻ ác với bộ mặt kiêu ngạo nghĩ gì:

Câu 8) Tìm câu Kinh Thánh được minh họa bởi hình ảnh sau:

Câu 9) Trong lúc Chúa giận, Đa-vít yếu mỏn và linh hồn bối rối; vì cớ gì Đa-vít cầu xin Chúa giải cứu ông? (mỗi ô 1 ký tự)

Câu 10) Tìm câu Kinh Thánh được minh họa bởi hình ảnh sau: