BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 28

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) : Giô-na lật đật trốn qua xứ Ta-rê-si sau khi nghe lời Chúa phán ông phải đến nơi này. Bởi vì:
Câu 2) : Vì dân sự Y-sơ-ra-ên, Mi-chê đã khóc lóc kêu gào như gì?
Câu 3) : Hoàn thành câu Kinh Thánh sau :
Câu 4) : Tìm câu Kinh Thánh được minh họa bởi hình ảnh sau:
Câu 5) : Sắp xếp các từ (MATALMH) lại cho đúng gợi ý: Mi-chê cáo buộc tội lỗi nào của dân Y-sơ-ra-ên?
Câu 6) : Nối các ý sau cho phù hợp:
A )
B )
C )
D )
Câu 7) : Dân số trong thành Ni-ni-ve:
Câu 8) : Luật pháp ra từ Si-ôn, điều gì ra từ Giê-ru-sa-lem?
Câu 9) : Bởi thần của Đức Giê-hô-va, Mi-chê được điều gì để rao ra sự phạm pháp của Gia-cốp và tội lỗi của Y-sơ-ra-ên:
Câu 10) : Tìm câu Kinh Thánh được minh họa bởi hình ảnh sau: