BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 28

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) : Tìm địa chỉ câu Kinh Thánh có các từ sau: … nhiều … nhiều … ít … ít …
Câu 2) : Vị vua gắn liền với các con số sau: 17, 50, 10, 10.000 (mỗi ô 1 ký tự)
Câu 3) : Tìm địa chỉ 2 câu Kinh Thánh liên tiếp có các từ sau: … thầy thuốc … người đau ốm … kẻ công bình … kẻ có tội …
Câu 4) : Ghi Đúng/Sai lên những miêu tả sau:
Ma quỉ biết Chúa Jêsus là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời
Chúa Jêsus kêu gọi Lê-vi theo Ngài lúc ông đang dự tiệc tại nhà
Chúa Jêsus cho biết Giăng là một đấng trọng hơn tiên tri
Anh-rê là em ruột của Phi-e-rơ
Câu 5) : Ông là ai: Kẻ chết vừa đụng hài cốt ông, thì sống lại và đứng dậy
Câu 6) : Viết số cột A vào phần ………. cột B cho đúng:
A )
B )
C )
D )
Câu 7) : Sau khi A-cha-xia chết, A-tha-li đã giết hết tất cả các con của ông để lên ngôi vua.
Câu 8) : Chọn tất cả các ý đúng về vua Giô-ách
Lên ngôi lúc bảy tuổi
Chẳng cất bỏ các nơi cao đi
Ông đã chiến tranh với Ha-xa-ên, vua Sy-ri và bị thua trận
Bị Giô-xa-ca và Giô-sa-bát dấy loạn và giết chết
Câu 9) : Viết số cột A vào phần ………. cột B cho đúng:
A )
B )
C )
D )
E )
Câu 10) : Thái độ cần có khi vì cớ Chúa mà bị thiên hạ ghét