BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 40

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) : Tìm và điền câu Kinh Thánh nói về: công việc được Chúa báo trả mỗi người tùy theo việc họ làm
Câu 2) : Điền vào chỗ trống cho đầy đủ câu Kinh Thánh:
Câu 3) : Người hiểu biết mọi sự là người:
Câu 4) : Chớ khoe khoang về ngày mai vì:
Câu 5) : Ai là người tự nghĩ mình khôn ngoan hơn bảy người đáp có lý:
Câu 6) : Tìm câu kinh thánh được minh họa bởi hình ảnh sau:
Câu 7) : Tìm câu Kinh Thánh có ý tương tự như Châm ngôn 23: 7
Câu 8) : Tìm câu kinh thánh được minh họa bởi hình ảnh sau:
Câu 9) : Điền vào chỗ trống cho đầy đủ câu Kinh Thánh:
Câu 10) : Tìm một vế trong câu Kinh Thánh có ý: bà con xa không bằng láng giềng gần