BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 31

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) : Người nào dưới đây quay trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời và tạ ơn Chúa Jêsus sau khi được chữa lành bịnh phung?
Câu 2) : Tìm câu KT có ý tương tự như hình (siêu tưởng):
Câu 3) : Luật pháp và các lời tiên tri được ban bố đến đời nào thì thôi?
Câu 4) : Chúa Jêsus tỏ cho các môn đồ rằng: Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại, bị nhạo báng, bị mắng nhiếc, nhổ trên Ngài, sau khi đánh đòn thì bị giết, đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Các môn đồ….:
Câu 5) : Điền chữ vào chỗ trống: "Số người Giu-đa >...................."
Câu 6) : Chúa Jêsus dạy muốn vào nước Đức Chúa Trời thì phải:
Câu 7) : Chọn đúng (Đ), sai (S)
Quyền trưởng tử Y-sơ-ra-ên thuộc về Ru-bên
Giô-suê con trai Nun thuộc chi phái Ép-ra-im
Theo gia phổ, con cháu của A-se có 26000 tên hay chinh chiến
Dân Giu-đa bị bắt qua Ba-by-lôn là do quân đội vua Nêbu-cát-nết-sa rất mạnh
Chỉ có một Đấng nhân lành là Đức Chúa Trời
Câu 8) : Hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Chúa Jêsus để:
Câu 9) : Con cháu của ai trong khi giao chiến, kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, thì được cứu giúp cho?
Câu 10) : Những thầy tế lễ nào được phục sự Chúa trong nơi chí thánh?