BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 49

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) : Tìm câu Kinh Thánh được minh họa bởi hình ảnh sau:
Câu 2) : Chọn Đúng hay Sai trong các câu sau:
Các sứ đồ đều hớn hở vì mình được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Jesus.
Phi-e-rơ và Giăng chẳng có thể nói về những điều mình đã thấy và nghe.
Chúa Jesus đã hiện đến và dạy bảo các sứ đồ về nước Đức Chúa Trời trong bốn mươi ngày.
Câu 3) : Thái độ của dân thành Giê-ru-sa-lem khi thấy người què được chữa lành là:
Câu 4) : Xếp các chữ cái thành từ có nghĩa về những điều chính yếu Chúa Jesus phán bảo các sứ đồ trước khi về trời:
Câu 5) : Người què tại cửa đẹp được chữa lành là do…:
Câu 6) : Điều nào sau đây nói về các tín đồ ban đấu :
Chăm chỉ đến đền thờ
Giữ lễ bẻ bánh
Ngợi khen Đức Chúa Trời
Giữ lời dạy của các sứ đồ
Làm nhiều dấu kỳ phép lạ
Bền lòng cầu nguyện
Đẹp lòng cả dân chúng
Lấy mọi vật làm của chung
Câu 7) : Tìm câu Kinh Thánh được minh họa bởi hình ảnh sau:
Câu 8) : Hoàn thành câu Kinh Thánh sau :
Câu 9) : Cụm từ Phi-e-rơ trả lời Chúa Giê-xu được lặp lại ba lần: (mỗi ô một chữ, không dấu)
Câu 10) : Điền tên các nhân vật sao cho phù hợp với đặc điểm đã cho dưới đây: