BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 48

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) : Người sẽ bị cách chức là:
Câu 2) : Khi chúng ta hết lòng tìm kiếm Chúa, để tâm trí mình nương cậy nơi Ngài, thì Ngài hứa:
Câu 3) : Lý do nào Đức Giê-hô-va làm cho đất trống không và hoang vu:
Câu 4) : Khi Đức Giê-hô-va phạt dân cư trên đất, người công bình phải “tuân thủ cách ly tại nhà”?
Câu 5) : Con đường của người công bình là:
Câu 6) : Tìm câu kinh thánh được minh họa bởi hình ảnh sau:
Câu 7) : Nối câu sao cho phù hợp:
A )
B )
C )
D )
E )
Câu 8) : Tìm câu Kinh Thánh có ý tương tự như Ê-sai 42: 12
Câu 9) : Sắp xếp thành từ có nghĩa. Tìm và viết câu Kinh Thánh có chứa từ này: Đ, O, T, U, C, H
Câu 10) : Tìm và viết câu Kinh Thánh tương tự Khải Huyền 3:7