BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 40

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) : Trong hòm giao ước có gì?
Câu 2) : Các lễ vật dùng để dựng đền tạm mà Môi-se phán dặn hội chúng Y-sơ-ra-ên dâng thì xuất phát từ?
Câu 3) : Tổng số vàng dùng trong công cuộc xây dựng đền tạm là:(1 ta-lâng = 34,2 kg; 1 siếc-lơ = 11,4 gram)
Câu 4) : Tìm câu Kinh Thánh có ý nghĩa như hình sau:
Câu 5) : Điền chữ vào ô trống: Chữ được khắc gắn trên mũ của thầy tế lễ? (mỗi ô 1 chữ, không dấu)
Câu 6) : Hòm bảng chứng được đóng bằng loại cây gì?
Câu 7) : Các vật thánh nào sau đây có đòn khiêng
Chân đèn
Hòm bảng chứng
Bàn Bánh Trần Thiết
Bàn Thờ Xông Hương
Bàn Thờ Lễ Thiêu
Nắp Thi ân
Câu 8) : Môi-se cấm dân sự đem đến lễ vật của nơi thánh dùng để dựng đền tạm nữa vì:
Câu 9) : Tìm câu Kinh Thánh có ý nghĩa như hình:
Câu 10) : Trong ngày sa-bát chớ ……… trong nhà (mỗi ô 1 chữ, không dấu)