BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 45

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) Trong đời Sa-lô-môn (chọn Đúng/Sai):
Công chúa ở luôn trong cung Đa-vít

Dâng các của lễ theo lệ luật của Môi-se

Hu-ram có nhiều thủy thủ thạo nghề đi biển

Thầy tế lễ và người Lê-vi đều không bỏ bê công việc của mình

Câu 2) Để được làm thầy tế lễ cho triều đại Giê-rô-bô-am cần:

Câu 3) Tìm câu Kinh Thánh ứng nghiệm lời Chúa được chép trong I Các vua 11:30-31,34-35 ?

Câu 4) « Cả Y-sơ-ra-ên » trong II Sử ký 12 :1 và 11 :3 chỉ về:

Câu 5) Khi vua và các kẻ làm đầu hạ mình thì :

Câu 6) Trong đời Sa-lô-môn, dân Y-sơ-ra-ên đã diệt hết các dân trong xứ Ca-na-an?

Câu 7) Tìm câu kinh thánh được minh họa bởi hình ảnh sau:

Câu 8) Tìm câu Kinh Thánh chứng tỏ Rô-bô-am cư xử cách khôn ngoan?

Câu 9) “Trăm nghe không bằng một thấy”. Tìm câu Kinh Thánh có ý tương tự?

Câu 10) Giê-rô-bô-am đã làm:
Đuổi các thầy tế lễ và người Lê-vi

Theo dân ngoại, lập thầy tế lễ cho nơi cao

Đi theo con đường của Đa-vít và Sa-lô-môn

Làm hình tượng