BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 49

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) Vua Giu-đa nào khi chết được cả Giu-đa và Giê-ru-sa-lem thương khóc?

Câu 2) Điền Đ (Đúng) hoặc S (Sai) trước những câu dưới đây:
Vua Ê-xê-chia được Đức Chúa Trời ban cho nhiều của cải.

San-chê-ríp viết thư sỉ nhục Y-sơ-ra-ên và cho rằng các thần của dân thiên hạ ngoài thần của Ê-xê-chia không thể giải cứu xứ khỏi tay ông.

Trọn đời vua Giô-a-cha dân sự hằng theo Đức Chúa Trời chẳng lìa bỏ Ngài.

Đức Giê-hô-va đã cảm động vua Si-ru và phán biểu ông xây cất cho Ngài một đền thờ tại Giê-ru-sa-lem

Vua Giô-si-a ra lệnh sửa sang lại đền thờ của Đức Chúa Trời cùng lúc với việc dọn sạch xứ và đền thờ.

Câu 3) Hoàn thành câu kinh thánh sau:

Câu 4) Các vua Giu-đa bị lưu đày qua Ba-by-lôn là:
Giô-a-cha

Giê-hô-gia-kim

Giê-hô-gia-kin

Ma-na-se

A-môn

Câu 5) Tiên tri đã cho vua Giô-si-a biết sẽ không thấy tai vạ Chúa giáng trên Giu- đa khi vua biết hạ mình trước mặt Ngài là:

Câu 6) Tìm câu kinh thánh bày tỏ lòng nhân từ, thương xót của Đức Chúa Trời đối với dân sự và đền thờ của Ngài.

Câu 7) Người được Vua Si-ri giao trả lại mọi khí dụng dẫn dân Giu-đa về Giê-ru-sa-lem xây cất lại đền thờ Đức Chúa Trời:

Câu 8) Các người quản đốc công việc các thợ xây sửa đền Đức Chúa Trời là :
Kê-hát

Xa-cha-ri

Ô-ba-đia

Mê-su-lam

Mê-ra-ri

Gia-hát

Câu 9) Dân sự đem những lễ vật đến dâng cho Ê-xê-chia?

Câu 10) Nối câu sao cho phù hợp:
A )

B )

C )

D )

E )

F )

G )

H )