BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 40

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) : Hoàn chỉnh 2 câu Kinh Thánh sau :
Câu 2) : Điền vào ô trống :
Câu 3) : Viết 02 câu Kinh Thánh có ý tương tự :
Câu 4) : Một người theo Chúa , vì Tin Lành Ngài mà từ bỏ của cải , gia đình thì :
Câu 5) : Sắp xếp lại các câu sau thành 2 câu Kinh Thánh :
Câu 6) : " Ngươi còn thiếu một điều " là câu Chúa nói với :
Câu 7) : Viết 02 câu Kinh Thánh ngắn nhất (gợi ý: mỗi câu có 8 chữ):
Câu 8) : Nối các ý sau cho phù hợp:
A )
B )
C )
D )
E )
Câu 9) : Viết câu Kinh Thánh có ý ở cả Ê-sai 56 : 7 b và Giê-rê-mi 7 : 11 a
Câu 10) : Chọn Đúng hay Sai trong các câu sau:
Sau khi Chúa phán Ép-pha-ta thì người mù bèn được mở mắt
Phi-e-rơ bị Chúa quở : " Hỡi quỉ Sa-tan ........."
Chỉ có một Đấng nhân lành là Đức Chúa Trời
Êlisê và Môise hiện ra nói chuyện với Chúa trên núi hóa hình
Người đàn bà góa đã dâng tất cả số tiền bà đang có