BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 23

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) : Hoàn thiện cụm từ đầy đủ? Mỗi ô một từ (Gợi ý: trong đó có từ "Ngài" và từ "sẽ")
Câu 2) : A-sáp từng hoài nghi Đức Chúa Trời về điều gì?
Chúa sẽ giữ đến đời đời
Ngài chẳng còn ban ơn nữa
Sự nhân từ Ngài còn đến mãi mãi
Lời hứa của Ngài không thành đời đời
Đức Chúa Trời quên làm ơn
Câu 3) : Chúa nổi giận vì dân sự Chúa:
Câu 4) : Dân sự Chúa được ví như:
Câu 5) : Tìm từ thừa trong câu Kinh Thánh sau (Mỗi ô 1 ký tự): "Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại, Và Làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu."
Câu 6) : Cây nho mà các nhành nó giống như cây hương nam?
Câu 7) : Trong 80:8 Cây nho chỉ về Dân Y-sơ-ra-ên?
Câu 8) : Tìm câu kinh thánh được minh họa bởi hình ảnh sau:
Câu 9) : Tìm câu Kinh thánh được Chúa Giê xu trưng dẫn trong Giăng 10:
Câu 10) : Các nhạc khí được đề cập đến là:
Chập chỏa
Kèn
Trống cơm
Đàn cầm
Đàn sắt