BÀI ĐỌC KINH THÁNH: TUẦN 4

Đăng nhập làm bài ngay!

Thời gian còn lại :
Câu 1) : Hoàn thành câu Kinh Thánh sau :
Câu 2) : Giê-hô-va Đức Chúa Trời bày tỏ Ngài như là ai với Y-sơ-ra-ên:
Câu 3) : Chúa trách: trong vòng Y-sơ-ra-ên, từ kẻ nhỏ đến kẻ lớn, từ các kẻ tiên tri cho đến thầy tế lễ như thế nào?
Câu 4) : Chúa trách: ngọn bút của ai đã làm cho luật pháp Ngài ra sự nói dối?
Câu 5) : Tìm câu Kinh Thánh có ý tương tự như Mác 11:17:
Câu 6) : Tìm câu Kinh Thánh được minh họa bởi hình ảnh sau:
Câu 7) : Chúa trách dân Ngài điều gì khi họ chẳng nhìn biết Ngài?
Câu 8) : Nối các ý sau cho phù hợp:
A )
B )
C )
D )
E )
Câu 9) : Vương quốc Y-sơ-ra-ên bị chia làm 2: Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. Tìm câu Kinh Thánh chỉ ra Y-sơ-ra-ên là vương quốc phía bắc.
Câu 10) : Hoàn thành câu Kinh Thánh sau : Thật như .......... sống. (mỗi ô 1 chữ)